Regulament CL

R E G U L A M E N T

de organizare şi functionare a Consiliului local Mihalaseni

 

CAPITOLUL  I – CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art.1. Consiliul Local Mihalaseni se constituie la nivel comunal, în urma alegerilor locale, ca autoritate a administratiei publice locale  şi rezolvă treburile publice din comună , în condiţiile legii.

Art.2. Raporturile dintre Consiliul Local si Consiliul Judetean  se bazează pe principiile autonomiei , legalităţii,responsabilităţii, cooperării în rezolvarea problemelor comunei , intre acestea nu există raporturi de subordonere .

Art.3. Consiliul local  este compus din consilieri alesi prin vot universal, legal, direct, secret şi liber exprimat , în condiţiile stabilite de  Legea privind alegerile locale .

Numărul membrilor consiliului local este stabilit  de prefect , in functie de populatia comunei , raportată de Institutul National de Statistică şi Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs, sau după caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile

Art.4 Validarea alegerii consilierilor se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ teritoriala, de catre un judecator desemnat de presedintele instantei. Cererea de validare a consilierilor locali se depune in termen de 3 zile de la data constatarii rezultatelor alegerilor , in conditiile legii .

Art.5 Constituirea  consiliilor locala se face în termen de 25 zile de la data desfăşurării alegerilor.Va avea loc  şedinţa de constituire a consiliului local . Convocarea  consilierilor  locali si validati in functie se face de catre prefect .

Sedinta se desfasoara in conditii legale  daca participa cel putin majoritatea consilierilor locali alesi si validati.In cazul in care nu se poate asigura această majoritate , peste 3 zile se va organiza o nouă sedintă  . In acest scop prefectul va emite un nou ordin  de convocare , daca  nici de această  a doua  convocare  reuniunea nu a fost legal constituita se va proceda la o noua convocare de catre prefect , peste alte 3 zile, in aceleasi conditii   emiţând in acest scop un nou ordin .

 

In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la  cea dea treia  convocare datorită absentei  nemotivate a consilierilor locali, instanta va declara vacante ,prin hotarare , locurile consilierilor locali alesi care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocari . Sesizarea instantei se face de catre prefect in maxim 3 zile de la data sedintei , pe baza procesului verbal al sedintei , intocmit de secretarul unitatii administrativ teritoriale

Hotararea instantei  se pronunta in maximum 3 zile de la primirea sesizarii din partea prefectului si poate fi atacata cu recurs la instanta competenta . In cazul in care locurile declarate vacante potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate de supleantii inscrisi  pe listele de candidati  respective, potrivit legii, se organizeaza alegeri partiale pentru completare  , in termen de 90 zile

Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire  este  considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli  sau a unor evenimente de fortă majoră care au facut imposibila prezenta acestora  .

La sedinta de constituire  legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales , chiar dacă procedura  de  validare a mandatului  acestuia  nu a fost finalizat.

Sedinta de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia  care invită pe cel mai in vârstă dintre consilieri , precum si pe cei 2 asistenti  ai acestuia să preia conducerea lucrărilor sedintei . Asistenţii  presedintelui de vârstă vor fi desemnati dintre cei mai tineri consilieri . După preluarea conducerii sedintei se ia o pauză , in timpul căreia se  constituie grupurile de consilieri, potrivit  prevederilor Statutului  alesilor locali , iar secretarul unitătii administrativ teritoriale  prezintă presedintelui de vârstă  şi asistentilor acestuia  dosarele consilierilor  declarati alesi şi pe ale supleantilor lor , asa cum acestea au fost primite la biroul electoral  de circumscriptie . Dosarele pot fi insoţite  de optiunile  scrise ale consilierilor  alesi care ocupă  functii  incompatibile , potrivit legii  cu calitatea de consilier.

Dacă primarul declarat  ales a candidat şi  pentru  functia de consilier  şi a obtinut mandatul , dosarul acestuia  va fi însoţit de optiunea  scrisă  pentru una dintre cele 2 functii.

Prevederile alin(2 ) se aplică  numai în cazul  în care procedura de validare  a mandatului primarului  a fost finalizat.

Art.6. Pentru validarea mandatelor  consiliile locale aleg prin vot deschis , dintre membrii lor , pe intreaga durată a mandatului , o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri .Desemnarea  candidatilor pentru comisia de validare  se face de către  grupurile de consilieri  constituite . Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în functie de  numărul de mandate obtinute de grupul in cauză . Alegerea membrilor  comisiei   de validare  se face individual , prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenti  la sedinta de constituire , iar rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr .1.

Art.7 . Comisia de validare  alege din rândul membrilor săi un presedinte şi un  secretar .

Art. 8 După alegerea  comisiei de validare se propune o nouă  pauză în timpul căreia  va fi examinată de către comisie  legalitatea  alegerii fiecărui consilier .

Comisia de validare  examinează  legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier  numai în cazul  în care se constată încălarea conditiilor  de eligibilitate sau dacă alegerea consilerului s-a făcut prin fraudă electorală , constată  în condiţiile  Legii privind alegerile locale .

Consilierii care lipsesc  motivat de la sedinta de constituire  pot fi validati sau invalidati  in lipsă .

Art.9. Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordinea alfabetică , cu votul deschis al majorităţii consilierilor  prezenti la sedintă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot . Rezultatul validării mandatului se consemnează  în Hotărârea nr 2 care se comunică de indată consilierilor care au lipsit motivat.

Art.10 După  validarea mandatelor cu cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ :”Jur să respect Constituţia  si legile tării şi să fac, cu bună-credintă , tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei …..Asa să-mi ajute Dumnezeu”!

Jurămantul se depune după următoarea procedură : secretarul comunei va da citire jurământului , după care consilierii validati se vor prezenta , în ordinea alfabetică , in fata unei mese special amenajate pe care  se află un exemplar din Connstituţie  şi Biblie . Consilierul  va pune  mîna stângă ,atât pe Constituţie cît şi pe Biblie . Va pronumta cuvântul  „Jur”, după care va semna jurământul de  credintă , care va fi imprimat pe un formular special

Jurământul se va semna în 2 exemplare . Un  exemplar  se păstrează la dosarul de validare , iar celălalt se inmînează consilierului .

Jurământul poate fi depus şi fără forma religioasă .

Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept , fapt ce se consemnează în procesul verbal de sedintă

In cazul in care consilierul local declarat ales renunta la mandat inainte de validare  sau refuza sa depuna juramantul , se supune validarii mandatul primului supleant inscris pe lista partidului politic ,a aliantei politice sau a aliantei electorale respective , daca pana la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid .In cazul in care  locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti , conform legii, iar numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu se vor organiza alegeri partiale pentru completare , in termen de 90  de zile.

După depunerea jurământului  de către cel puţin  două treimi din munărul memnrilor consiliului local, presedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Constituirea consiliului local se constata prin hotarare, adoptata cu votul  majoritatii consilierilor locali validati . Declararea consiliului legal constituit  se consemneză in Hotărârea nr.3.

După declararea ca legal constituit consiliul, consilierilor in functie li se eliberează o legitimatie  care atestă calitatea de membru al consiliului semnată de primar

Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanti alesi ai colectivităţii locale , pe care au dreptul să îl poarte pe intreaga durată a mandatului

Art.11. Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani , care poate fi prelungit, prin lege organică, in caz de război sau catastrofă.

Consiliul local îsi exercită mandatul de la data comunicării până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou ales.

 

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

 

 

Sectiunea 1

Presedintele de sedintă

Art 12 După declararea  consiliului local  legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai , prin hotarare adoptata cu votul dechis al majoritatii consilierilor in functie un  presedinte de sedintă pe o perioada de cel mult 3 luni , care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acestea.

Consilierul local  ales  in conditiile prevazute mai sus , poate fi schimbat din functie , la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali , prin votul majoritatii consilierilor locali in functie.

Acelasi consilier poate fi ales presedinte de sedintă de cel mult două ori pe durata unui mandat.Mandatele nu pot fi consecutive .

După alegerea presedintelui de sedintă acesta preia  conducerea lucrărilor  consiliului. Rezultatul alegerii presedintelui  se consemnează in hotărârea nr 4 ( la sedinta de constituire)

Hotărârile 1-4  din sedinta de constituire se semnează de presedintele de vârstă , si cei 2 asistenti  ai acestuia şi se contrasemnază de către secretarul comunei . Aceste hotărâri au caracter constatator .Ele nu se produc efecte juridice  neputand forma obiectul unor actiuni in justitie .

Art.13 Presedintele de sedintă exercită următoarele atributii  principale ;

-a) conduce sedintele de consiliu local

-b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri ,asigură numărarea voturilor şi anuntă rezultatul votării , precizează voturile pentru, contra şi abtinerile

-c) semnează  hotărârile adoptate de consiliul local , chiar  dacă a votat împotriva acestora, precum şi procesul verbal isi asuma ,prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate .

-d) asigură respectarea ordinii şi regulamentului de desfăsurare a sedintelor

-e) supune votului consilierilor orice problemă care intră in competenta de solutionare a consiliului

-f) aplică,dacă este cazul, sanctiunile prevăzute  de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni

Presedintele de sedintă  indeplineste orice alte atributii prevăzute de lege, de regulament sau însărcinările date de consiliul local .

 

Sectiunea  2.

 

ALEGEREA VICEPRIMARULUI

 

 

Art.14. După declararea ca legal constituit Consiliul local  alege dintre  membrii săi, cu votul secret al majorităţii consilierilor in functie , pe toată durata executării mandatului un viceprimar.

Art.15. Propunerile de candidati pentru alegerea  viceprimarului , se face de către oricare dintre consilierii sau grupurile de consilieri

După înregistrarea candidaturilor se  ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată , putându-se folosi una dintre următoarele modalităţi :

–                          Ficere consilier primeste un singur buletin de vot pe cere sunt trecute numele tuturor candidatilor . Intrând în cabină  , din lista candidatilor  vor fi barate printr-o linie orizontală  numele tuturor candidatilor pe care consilierul  nu doreste să îi aleagă .pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreste să îl aleagă votantul.

–                          Pe buletinul de vot se scrie cuvântul „DA „ în dreptul numelui celui pe care doreste să il voteze

–                          Alte modalităţi , la alegerea consiliului

–                          După excercitarea votului secret buletinele se introduc într-o urnă pregătită special în acest scop.

Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

În situaţia  în care la primul tur de scrutin nu s-a întrunit majoritatea prevăzută  de lege pentru  alegerea viceprimarului , se organizează  atâtea tururi de scrutin , până când va fi declarat ales viceprimar, consilierul ce a obtinut cel mai mare nr de voturi

Art.16 . Alegerea viceprimarului  va fi consemnată în Hotărârea nr 5 Consiliului Local .  Pe durata exercitarii mandatului , viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut .

Art.17. Durata mandatului viceprimarului este  egală cu durata mandatului consiliului local .

În cazul în care mandatul consiliului local încetează inainte de expirarea duratei normale de 4 ani , încetează de drept  mandatul viceprimarului fără o altă formalitate.

 

 

Sectiunea 3

 

 

COMISIILE DE SPECIALITATE

 

 

Art.18 După constituire Consiliul Local stabileste şi organizează comisii de specialitate pe  principalele domenii de activitate.

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliu local  în functie de specificul activitătii comunei .

Principalele domenii de activitate in care se va organiza consiliul local sunt 3 comisii de specialitate  si anume :

 

–         Comisia pentru agricultură , activitate  economico- financiara, protectia mediului  şi turism.

–                          Comisia pentru activităţi social- culturale , culte, învătământ , sănătate şi familie, protectie copiii ,tineret si sport .

–                          Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism,juridică si de disciplina,  muncă şi protectia socială .

–                          Comisia de validare.

Art.19 Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenta majorităţii membrilor    şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

Comisia  poate invita să participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local  sau din afara acestuia .Au  dreptul să participe la sedintele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la  bază lucrările comisiei .

Sedintele comisiei de specialtate sunt de regulă, publice. Comisia   poate  invita si alte persoane care să participe  la dezbateri .Comisia poate invita si alte persoane,care sa participe la dezbateri sau reprezentanti ai mass- media.

Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.

Art.20 Numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre Consiliul Local,in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

Normalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri,iar a consilierilor independenti,de catre Consiliul Local,avandu-se ,in vedere,de regula,optiunea acestora,pregatirea lor profesinala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.Indemnizatia de sedinta se va achita pentru activitatea desfasurata in comisia de baza .

Art.21 Fiecare comisie de specialitate isi alege,prin votul deschis al majoritatii consilierilor consiliilor ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.

Art.22 Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale

a)     analizeaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local

b)    se pronunta asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre avizare

c)     intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate,pe care le prezinta Consiliului Local.

Comisiliile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinarii date  prin hotarari ale Consiliului Local daca acestea au legatura cu activitatea lor.

Art.23 Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii pricipale

a)asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu Consiliul Local si cu celelalte comisii

b) convoaca sedintele comisiei.

c) semneaza de raportul de avizare a proiectelor  de hotarari.

d)    conduce sedintele comisiei .

e)     propune ca la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce .

f)      sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisiei.

g)     anunta rezultratul votului,pe baza datelor comunicate de secretar.

Presedintele comisiei indeplineste si alte atributii referitoare la activitatea comisie prevazuta de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de Consiliul Local .

Art.24 Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale

a)     efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei

b)    numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii

c)     asigura redactarea avizelor si proceselor verbale etc.

Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de catre comisie sau presedinte.

Art.25 Convocarea sedintelor comisiei de specialitate se face de catre presedintele acesteia,cu cel putin 3 zile inainte.

Ordinea de zi se aproba de comisie la cererea presedintelui.Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie .

In caz de absenta la sedinta comisiei de baza, consilierul in cauza nu i se acorda indemnizatie de sedinta. Daca absentele continua fara a fi motivate, presedintele de comisie poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa   de statutul alesilor locali  sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie .

 

Art.26 Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului,atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizului.

Art27. Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau celorlalte probleme repartizate comisiei,presedintele acesteia  va desemna un consilier ce va face in cadrul sedintei o scurta  prezentare a  problemei aflate pe ordinea zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.

Consilierul desemnat potrivit aliniatului precedent  va redacta avizul, pe baza amendamentelor  si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara,atat amendamentele si propunerile acceptate,cat si cele respinse.

Avizul se prezinta secretarului , care se va ingriji de multiplicarea si divizarea acesteia de catre consilieri,odata cu ordinea de zi.

Art.28 Votul in comisii este deschis.In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret,stabilizand modalitatea de exprimare a acestuia .

Art.29 Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza,prin grija secretarului intr-un proces verbal.Dupa incheierea sedintei procesul verbal va fi semnat de presedinte si secretarul comisiei .

Presedintele poate incuviinta ca procesele verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta  cu exceptia proceselor verbale  intocmite in sedintele   ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

Art30 Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari in continutul proiectului, presedintele poate hotari retrimiterea proiectului pt.reexaminarea de specialitate de către comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul .

 

Art.31 Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză si verificare la propunerea consilierilor sau a primarului . Componenta nominală a comisiilor , obiectivele şi tematica activităţii acestora ,perioada in care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărârea consiliului local .

Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local la termenul stabilit de acesta raportul  intocmit în urma analizelor  şi verificărilor  efectuate . Raportul va cuprinde   dacă este cazul  propuneri concrete  de imbunătăţire a activităţii in domeniul supus analizei  sau verificării .

Art.33 Operatiunile desfăşurate în cadrul  procedurii de constituire a comisiilor de specialitate , numărul şi  denumirea acestora , numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărei grupă de consilieri  precum şi componenta nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea  numărul 6  a consiliului local .

Sectiunea  a IV. a

Alte dispoziţii

Art.34 .  După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către presedintele de sedintă  se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar ,dacă  procedura de validare a mandatului  acestuia a fost finalizată . In acest scop judecătorul desemnat de presedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă  in fata consiliului hotărârea de validare .

După prezentarea hotărârii de validare a primarului  va depune  jurământul prevăzut la art. 10  folosindu-se aceiasi procedură stabilită in acelasi text .

Art. 35 După depunerea jurământului primarul  intră in exercitiului de drept al mandatului   . Pe  timpul  desfăşurării lucrărilor consiliului primarul este obligat să poarte esarfa. Primarul va ocupa în sala de sedinte un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedintă .

Dacă la lucrările sedintei participă şi prefectul sau reprezentantul său acesta va ocupa, de asemenea un loc distins separat de cel al presedintelui de sedintă .

Primarul participă la sedintele consiliului şi are dreptul să  îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează , în mod obligatoriu, în procesul verbal de sedintă .

Art36. Secretarul comunei  participă în mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local.

–                          asigură indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în functie .

–                          asigură efectuarea lucrărilor de secretariat.

–                          efectuează apelul nominal şi tine evidenta participării la sedintă a consilierilor.

–                          numără voturile , pe care le prerzintă presedintelui de sedintă.

–                          informează presedintele de sedintă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local .

–                          asigură intocmirea stenogramei sau a procesului verbal ,pune la dispoziţia consilierilor  înaintea fiecărei sedinte procesul verbal respectiv stenograma dactilografiată a sedintei anterioare, asupra continutului solicită acordul consiliului.

–                          asigură intocmirea dosarelor de sedintă, legarea, numerotarea paginilor si stampilarea acestora.

–                           urmăreste ca la deliberarea şi aprobarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se incadrează in dispoziţiile art.47 alin 1 din Legea administratiei publice nr 215/2001 :Il informează pe presedintele de sedintă cu privire la asemenea situatii şi face cunoscute sanctiunile prevăzute in asemenea cazuri.

–                           prezintă in fata consiliului  punctul său de vedere  cu privire la legalitatea unor proicte de hotărâri sau a altor măsuri supuse dezbaterii consiliului, dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe cere le consideră ilegale .

–                          contrasemnesză in condiţiile legii  şi prezentului regulament, hotorârile consiliului local pe cere le consideră legale .

–                          poate propune primarului inscrierea unor probleme în ordinea dezi a sedintelor ordinare ale consiliului local .

–                          acordă membrilor consiliului asistentă   şi sprijin de specialitate în desfăsurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau definitivarea celor discutate şi aprobarea lor în consiliu. Asemenea obligatii revin şi aparatului propriu al consiliului local .

–                          indeplineste şi orice alte atributii stabilite de lege , de regulamentul de organizare şi functionare a consiliului local .

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Desfăsurarea sedintelor

VEZI 35

Art 38.(1) Consiliul local se întruneste  în sedinte ordinare , lunar ,la convocarea primarului.

(2)    Consiliul se poate intruni şi în sedinte extraordinare , la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului .

( 3)  Convocarea consiliului local  se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale, cu cel puţin 5 zile inaintea sedintelor ordinare

convocarea cu  cel putin 3 zile inainte de cele extraordinarea .

(4)In caz de fortă majoră şi de maximă urgentă pentru rezolvarea intereselor comunei  sau in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarera consiliului local se poate face de indată .

Odata  cu notificarea convocarii , sunt  puse la  dispozitia consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi.

(5)  In invitatia la sedintă se vor preciza data, ora, locul desfăţurării şi ordinea de zi a acesteia .

Art 39. Ordinea de zi a sedintelor consiliului local  va cuprinde proiectele de hotărâri, rapoarte ale comisiei de specialitate , rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate  sau care se află în subordonarea consiliului  .

Difuzarea anuntului şi invitatia specială a unor persoane la sedinta publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu sociatatea civilă .

Art.40. Sedintele consiliului local sunt publice . Participarea  persoanelor interesate la lucrările sedintei publice în care sunt dezbătute proiecte de hotărâri cu caracter normativ se face in următoarele condiţii:

–                          anuntul privind sedinta publică se afisează la sediul autoritătii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media , cu cel putin 3 zile înainte de desfăsurare.

–                          acest anunt trebuie adus la cunostinta cetătenilor şi asociatiilor legal constituite  care au prezentat sugestii şi propuneri în scris , cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în sedintă publică.

–                          anuntul va contine data,ora şi locul de desfăsurare a sedintei publice , precum şi ordinea de zi .

Participarea  persoanelor interesate la sedintele publice se face în limita locurilor disponibile în sala de sedinte , în ordinea  de precădere dată de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilită de persoana care prezidează sedinta publică

Ordinea de precădere  nu poate limita accesul mass-media la sedintele publice .

Persoanele care asistă  la şedintele publice si din proprie initiativă trebuie să respecte regulamentul de organizare şi functionare a autorităţii publice . In cazul în care presedintele de sedintă constată că o persoamă a incălcat regulamentul va dispune avertizarea şi in ultimă instantă evacuarea acesteia .

Persoana care prezidează sedinta publică oferă invitatilor şi persoanelor care participă din proprie initiativă, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

In toate cazurile in care se organizează dezbateri publice , acestea trebuie să se desfăsoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează  să fie organizate. Autoritatea publică în cauză  trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la  proiectul de hotărâre.

In cazul reglementării unei situatii care , din cauza  circumstanţelor   sale exceptionale,impune aprobarea de solutii imediate evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri se supun aprobării în procedura de urgentă prevăzută de reglementările în vigoare.

Art.41 Proiectele înscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului nu pot fi  dezbătute dacă nu sunt însotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate  al  autorităţilor administratiei publice locale , care va fi elaborat in termen de 30 de zile de la solicitarea initiatorului , precum si de avizul comisiei de specialitate a consiliului cu exceptia celor prevăzute de  art 38 (2)(3)din prezentul regulament .

Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului .

Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local .Raportul compartimentului de resort se intocmeste şi se depune la secretarul unităţii administrativ teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către aceasta.

Art. 42.Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie   şi să îsi inregistreze prezenta  in evidenta tinută de secretar.

Consilierul care nu poate lua parte la sedintă este obligat să comunice acest lucru primarului , presedintelui  de sedintă sau secretarului.

Art.43. Dacă în unitatea administrativ teritorială există delegati sătesti, acestia vor fi interesati în mod obligatoriu la sedintele consiliului local în care se discută  aspecte ce interesează satul respectiv.Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va vota.Votul său are caracter consultativ.

Art 44.Dezbaterea  problemelor se face in ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată.Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemelor înscrise pe ordinea de zi, pe care le face initiatorul .Apoi se  dă cuvântul  presedintelui comisiei de specialitate şi dacă este cazul sefului compartimentului care  a intocmit raportul

După efectuarea prezentărilor făcute de lege se trece la dezbateri, ţinâmdu-se seama de punctele de vedere exprimate în cadrul sedintelor publice care au ca valoare de recomandare minuta sedintei publice incluzând si votul fiecărui membru cu exceptia cazului în care s-a hotărât votul secret, va fi afisată în sediul autorităţii publice in cauză si publicată pe site-ul propriu.

Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt, presedintele de sedintă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în functie de obiectivul dezbaterii . In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor , precum şi timpul total de dezbatere a proictului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Presedintele de sedintă va urmări  prezenta la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri în functie de mărimea acestuia.

Presedintele de sedintă oferă invitatilor si persoanelor care participa din propria initiiativa posibilitatea de a se  exprima cu privire la problema aflata pe ordinea de zi. Aprobarea hotararii tine de competenta Consiliului Local .

Art. 45. Presedintele de sedinta va permite  oricand unui consilier sa raspunda  intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de alt vorbitor.

Prevederile alin.1 se aplica si in cazul in care se cere o cuvantul  in probleme privitoare la regulament.

Art 46. Presedintele de sedinta  sau presedintele orcărui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii in problema supusă discutiei consiliului , propunere ce se supune votului . Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea  consilierilor

Art.47. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenti la sedintă, precum şi dialogul între  vorbitori şi persoanele din sală .

Art. 48. In cazul în care  desfasurarea lucrărilor este perturbată presedintele de sedintă poate întrerupe dezbarerile.El  poate aplica sanctiunile  stabilite de Statutul alesilor locali în competenta sa  ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzătoare. Presedintele de sedintă dacă constată că o persoană invitată sau  care participă din proprie iniţiativă nu respectă  regulamentul de organizare şi functionare a consiliului local va dispune avertizarea şi în ultimă instantă evacuarea acesteia din sală .

Art.49 Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în urma formulării lor.Dacă s-a adoptat textul înitial sau un amendament formulat anterior, celelalte se  socotesc respinse fără a se supune votului

 

Sectiunea a 2-a

Elaborarea proiectelor de hotărâri

Art. 50 Drept la initiativa pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local apartine primarului, viceprimarului,  consilierilor cetatenilor

Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive  şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă  . In acest sens secretarul unităţii administrativ teritoriale şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului local vor acorda sprijin şi asistentă tehnică de specialitate.

In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative  C.L are obligatia să publice un anunt referitor la aceasta  în site-ul propriu , să-l afiseze la sediul propriu , intr-un spatiu accesibil publicului si să-l transmită către mass-media centrală şi locală după caz. Consiliul local  va transmite proiectele de hotărâri tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii .

Anuntul referitor la elaborarea  unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului cu cel puţin 30 zile înainte de supunerea spre analiză, avizare, şi adoptare de către autorităţile publice . Anuntul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau după caz un referat de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii propuse, textul complet al  proiectului de hotărâre respectiv, precum şi termenul limită , locul şi modalitatea în care cei interesati pot transmite în scris propuneri, sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre

Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevantă asupra mediului  de afaceri se transmite către initiatorul asociatiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite pe domenii specifice de activitate în termen de 30 zile.La publicarea  anuntului C.L. va stalili o perioadă de cel putin 10 zile pentru a primi în scris propuneri ,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare numai după definitivarea pe bază observatiilor şi propunerilor formulate de asociatiile legal constituite

Consiliul local este obligat să elaboreze si să arhiveze minutele sedintelor publice

Primarul  va desemna o persoană din cadrul instituţiei responsabilă  pentru relatia cu  societatea  civilă, care să primească  propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre . Consiliul local este obligat să întocmească şi să facă public raportul anual privind   transparenta  decizională ce va fi făcut public  în site-ul propriu  prin afisare la sediul propriu într-un spatiu  accesibil publicului sau prin prezentarea în sedintă publică .

Operatiunile prevăzute la alin 2, se realizează prin grija secretarului unităţii administrativ teritorială .

Art. 51 Proiectele de hotărâri si celelalte materialele  se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului local si compartimentelor de resort ale aparatului  propriu ale consiliului în vederea întocmirii  raportului .Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se transmit materialele spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.

Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data depunerii raportului şi avizul avîndu-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte  de intocmirea de către acesta a avizului.

Initiatorul proiectului sau  poate renunta în orice moment la sustinerea lor

Art.52 După  examinarea proiectului de hotărâre sau propunerii comisiei  de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la aprobarea sau după caz la respingerea proiectului ori propunerii examinate.

Dacă  se propune aprobarea proiectului se pot  formula amendamente .

Avizul se transmite secretarului consiliului local , care va dispune  măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri , cel târziu o dată cu invitatia pentru sedintă .

Art.53. Proiectele de hotărâri si celelalte propuneri , insoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul  din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima sedinta ordinară a acestuia .

Sectiunea a3-a

Procedura de vot

Art.54. Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

Votul deschis se exprimă public prin ridicare de mâini sau prin apel nominal

Consiliul local hotărăste ,la propunerea  presedintelui ziua de sedintă,ce modalitate de vot va folosi , in afara cazului in care prin lege sau prin regulament se stabileste o anumită modalitate

Art 55 Votarea  prin apel nominal se desfăşoară în modul următor:presedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor”pentru „ „ contra”. Secretarul comunei  va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, consilierul nominalizat se va ridica şi pronuntă cuvăntul  pentru sau  contra  în functie de optiunea sa

Art 56 Prin  exercitarea  votului secret se folosesc  buletine de vot.Redactarea  buletinelor de vot va fi clară şi precisă fără echivoc şi fără putinta  de interpretării diferite . Pentru exprimarea optiunii se vor folosi ,de regulă, cuvintele   DA     NU

Buletinele de vot se introduc in urnă .La numărarea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată optiunea clară a consiliului sau au fost folosite ambele cuvinte

Art.57 Hotărârile şi alte propuneri  se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenti, în afară de cazul prin care legea sau regulamentul  prevede  altfel

Abtinerile se contabilizează la voturi „contra „

Dacă în sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal ,presedintele de sedintă amană votarea pănă la intrunirea acestuia . Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze express modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze .

Art 58 Proiectele de hotărâri  sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia  în cursul aceleiasi sedinte

CAPITOLUL IV

INTREBARI  INTERPELARI PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

 

Art.59. Consilierii   pot adresa  intrebări primarului , viceprimarului şi secretarului unităţii  comunei , precum şi a sefilor  compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local  si a serviciilor şi unităţilor subordonate .

Prin întrebare se solicită  informatii cu privire la necunoscut . Cei întrebati vor răspunde , de regulă , imediat sau dacă nu este posibil, la următoarea sedintă a consiliului   oral la proxima sedinta potrivit solicitarii autorului interpelarii .

Art .60 Consilierii   pot solicita  informatii necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul ,serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa le furnizeze la termenul stabilit.

Informatiile pot fi  cerute şi comunicate în scris sau oral.

Art 61 Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local .Acestea se inscriu întru-un registru special, sunt analizate şi solutionate potrivit reglementărilor în vigoare .

Semestrial consiliul analizează modul de solutionare a petitiilor

CAPITOLUL V

EXERCITAREA  MANDATULUI  DE  CONSILIER

Art.62 După validarea alegerilor consilierului i se eliberează legitimatia de consilier .

După  declararea  ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se eliberează o legitimatie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar .

Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanti alesi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poate pe intreaga durată a mandatului . Legitimatia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după incetarea mandatului cu titlu evocativ .

Art. 63 Pentru participarea la  lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedintă.In cazul neadoptarii ordinii de zi ,  nu se acorda indemnizatia cuvenita consilierilor pentru sedinta respectiva .

Indemnizatia de sedintă pentru membrii consiliului care participă la sedintele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de 5 % din indemnizatie lunară a primarului .

Numărul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatie este de o sedintă ordinară a consiliului şi 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe lună

Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor  acestui articol se efectuiază efectiv din veniturile proprii ale bugetului local .

Consilierul are dreptul după caz la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi cazare pentru activităţile prilejuite  de exercitarea mandatului

Art. 64 Schimbările survenite  în activitatea  consiliului in timpul exercitării mandatului se aduc la cunostintă consiliului judetean în cel mult 10 zile de la data  procedurii acestora

Art.65 Participarea  consilierilor la sedintele  consiliului local si la sedintele comisiilor  de specialitate  este obligatorie , exceptie făcând cazurile motivate

Art. 66 Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali

Art.67 Consilierul local poate demisiona prin cere scrisa adresat consiliului . Solutionarea cererii se va face in conditiile si procedura stabilita de Statutul alesilor locali

Art68 In exercitarea mandatului consilierii locali sunt in serviciul colectivităţii locale .

Consilierii locali sunt obligati ca exercitarea  mandatului să organizeze periodic, cel putin o dată pe trimestru, intîlniri cu cetăţenii si să acorde audiente şi să prezinte consiliului local o informare privind problemele ridicate la intâlnirea cu cetăţenii  .

Fiecare consilier local este obligat să prezinte anual raportul de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.

Comisiile se specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei .

Art.69 Consilierii răspund solitar sau în nume propriu ,pentru activitatea  desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi  pentru hotăririle pe care le-au votat

Art. 70 . Mandatul de consilier se suspendă de drept numai în cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de indată  de către instanta de judecată  prefectului care prin ordin, constată suspendarea mandatului

Suspendarea durează pînă la solutionarea definitivă a cauzei.Ordinul de suspendare se comunică de indată consilierului

In cazul în care consilierul suspendat a fost găsit nevinovat acesta are dreptul la despăgubiri în conditiile legii

Art.71 Calitatea de consilier încetează la data declarării  ca legal constituit a noului consiliu ales .

Calitatea de consilier local încetează de drept , inaintea  de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri :

–                          demisie .

–                          incompatibilitate.

–                          schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ teritorială , inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia.

–                          lipsa nemotivată de la mai mult de 3 sedinte odinare consecutive a consiliului.

–                           imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege .

–                          condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă  la o pedeapsă privată de libertate .

–                          punerea sub interdictie judecatorească .

–                          pierderea drepturilor electorale .

–                          deces .

Incetarea de drept  a mandatului de consilier se constată de către consiliul local la propunerea primarului sau a oricărui consilier.

In cazurile prevăzute mai sus hotărârea se atacă de consilier , la instanta de contencios administrativ  in termen de 10 zile de la comunicare .Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 zile. In acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotorârea primei instante este definitivă şi irevocabilă .

Art 72 Consilierii locali pot demisiona, anuntand în scris presedintele de sedintă , care ia act de aceasta .Presedintele de sedintă propune consiliului local adoptarea unei hotărâri prin care să ia act de demisie şi declară locul vacant .

 

Sectiunea  a 2-a

ABATERI ŞI SANCTIUNI

Art 73 Participarea consilierilor la sedintele consiliului local şi comisiilor pe domenii  de  activitate este obligatorie .

Nici un consilier nu poate lipsi de la sedintele  consiliului local sau ale comisiilor de specialitate  pe domenii de activitate din care fac parte, decat in cazuri motivate

Art.74 Incălcarea de către consilier a obligatiilor ce-i revin în exercitarea mandatului  constituie abatere  şi se sanctionează potrivit legii şi prezentului regulament

La aplicarea sanctiunilor se va tine seama de gravitatea abaterii, frecventa aceteia şi condiţiile producerii ei

Art.75 Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr 215 /2001 , si  abaterile de la regulament atrag următoarele sanctiuni

.  a . avertisment .

  1. chemarea la ordine .
  2. retragerea cuvantului .
  3. eliminarea din sala de sedintă.
  4. excluderea temporară de la lucrările  consiliului şi ale comisiei de specialitate .
  5. retragerea indemnizatiei de  sedintă, pentru 1-3 sedinte .

Sanctiunea prevăzută la lit.a-d se aplică de către presedintele de sedintă ,iar celelalte de către consiliu ,prin hotărâre .

Pentru aplicarea sanctiunilor de la lit.e, cazul se va transmite comisiei de specialitate care are ca obiect de activitate şi aspectele juridice, acestea prezentând raportul întocmit pe baza cercetărilor efectuate  ,inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauză .

Art.76 La prima abatere presedintele de sedintă atrage atentia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul .

Consilierii  care nesocotesc avertismentul şi invitatia presedintelui şi continuă să se abată de la regulament , precum si cei care incalcă pentru prima dată , dispoziţiile regulamentului vor fi chemati la ordine .

Chemarea la ordine se inscrie în procesul verbal de sedintă.

Art.77 Inainte de a fi chemat la ordine  consilierul este invitat de către presedintele de sedintă să işi retragă sau să  explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul  şi care ar atrage aplicarea sanctiunii .

Dacă expresia întrebuintată a fost retrasă sau dacă explicatiile date sunt apreciate de presedintele de sedintă ca satisfăcătoare ,sanctiunea nu se aplică .

Art.78 În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament  presedintele îi  ii va retrage cuvantul iar daca persista il va elimina din sala.Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta .

Art.   79 In  cazul unor abateri grave savarseste in mod repetat, sau a unor abateri deosebite de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporara a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate .

Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice in cel mult 10 zile de la sesizare .

Art .80 Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva .

Art.81 In caz de opunere interzicerea participarii la sedinte de  se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitia presedintelui .

Art . 82 Sanctiunile prevazute la art. 75  se aplica prin hotarare adoptata de consiliul cu votul cel  putin a doua treimi din numarul consilierilor in functie.

Pe perioada aplicarii sanctiunii consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru

Art 83 Pentru mentinerea ordinii de sedintele comisiilor de specialitate presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta.Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art 75.

 

CAPITOLUL 8

 

Dispoziţii finale

 

Art. 82 Prezentul regulament a fost intocmit  în conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale  nr 215/2001   republicata ,Ordonanta Guvernului  nr 35/2002 privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi functionare a consiliilor locale  aprobată prin Legea nr 673/2002 , a Legii nr 52 /2003 privind transparenta decizională in administratia publică locală, precum , a Legii nr 161/2003 şi a Legii nr 393 /2004 privind statutul alesilor locali Legea nr 144/2007 .

Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării şi rămăne valabil pe durata mandatului Consiliului local Mihalaseni , constituit la data de  21.06.2008 .

Regulamentul isi prelungeste aplicabilitatea pană la finalizarea lucrărilor de constituire a noului consiliu local .

Dispoziţiile  prezentului regulament pot fi modificate cu votul a cel putin două treimi din numărul consilierilor in functie  .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Hritcu Ilie

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretarul comunei

Avadani Marioara

 

Monitorul Oficial Local

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole


Informatii - aici

Acces documente - aici

Vremea